Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://spogorzeliny.szkolna.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają opisów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Jaster , adres poczty elektronicznej spogorzeliny@szkolna.net. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 398 79 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Dla osób przychodzących dostępne są 3 wejścia:
a) od ulicy Obkaskiej (główne) – wejście na parterze, drzwi otwierane samodzielnie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku,
b) od strony boiska – wejście na parterze, drzwi otwierane samodzielnie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku,
c) od ulicy Obkaskiej (przy sali gimnastycznej) - wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku, wejście posiada podjazd dla wózków, jest również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
W budynku funkcjonuje obszar kontroli przy wejściu głównym.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
a) Zastosowano pochylnię dla wózków od strony ul. Obkaskiej /wejście przy sali gimnastycznej/.
b) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, portierni znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Obkaskiej.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach będzie dążyła do zapewnienia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu od strony ul. Obkaskiej.

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Imieniny